دوره آموزش روانشناسی بازار

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوری از استرس شایعات و تحلیل سهم بر اساس واقعیات (با امکان…

250,000 تومان